Sloopmanagement

Sloopopvolgingsplan

Wanneer je in het Vlaamse Gewest renovatie- of sloopwerken plant, is het vanaf een bepaald volume verplicht om een sloopopvolgingsplan toe te voegen aan jouw omgevingsvergunning. Voor niet-residentiële gebouwen geldt de verplichting wanneer het volume, betrokken in de omgevingsvergunning, groter is dan 1000 m³. Bij residentiële gebouwen geldt dit enkel voor een volume groter dan 5000 m³, met uitzondering van eengezinswoningen. Voor de afbraak of sloop gekoppeld aan de aanleg of het onderhoud van infrastructuur op wegen is een sloopopvolgingsplan vereist als het volume van de werken groter is dan 250 m³.

Het doel van deze maatregel is het selectief slopen van gebouwen te stimuleren, om zo tot meer hoogwaardige afvalstoffen te komen tijdens de sloopwerken. Het sloopopvolgingsplan omvat zowel een sloopinventaris als een asbestinventaris. Onze sloopdeskundigen zijn erkend door sloopbeheerorganisatie Tracimat.

Aanvullende sloopcoördinatie

Onze sloopdeskundigen hebben de nodige expertise en ervaring in het volledig begeleiden van sloopwerken van a tot z. Na het opmaken van een asbestinventaris en sloopopvolgingsplan, stellen we de bestekken op voor de uit te voeren sloopwerken, vergelijken we offertes en ondersteunen we opdrachtgevers bij het gunnen van de opdracht aan een aannemer. Onze projectleider (ir. Architect) zorgt voor de volledige afhandeling bij het aanvragen van de omgevingsvergunningen in het kader van de sloop. We organiseren een startoverleg of een infomoment voor buurtbewoners, werknemers, en overige betrokken partijen. Tijdens de werken volgen we de werven van nabij op en zorgen we voor hoogstaande kwalitatieve bouw- en veiligheidscoördinatie. We garanderen dat het sloopproject veilig en duurzaam volgens planning en vooropgesteld budget verloopt. Daarnaast ontzorgen we opdrachtgevers en nemen we bijzondere en complexe taken en verwachtingen over.

Vekmo heeft ook ervaring met subsidieaanvragen in het kader van vernieuwing van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, waarbij maar liefst tot 60% van de totale sloopkost succesvol werd gesubsidieerd.

Meer te weten komen over sloopmanagement?

Opmaak sloopopvolgingsplan, conformverklaring en controle in drie fasen

Fase 1 - Opstellen sloopopvolgingsplan

Het sloopopvolgingsplan (SOP) wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van de omgevingsvergunning en omvat de identificatie van de bouwplaats en de lijst van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen. Het plan bevat naast de inventaris van de afvalstoffen een advies over hun hergebruiks- en de verwerkingsmogelijkheden.

De inventarisatie moet gebeuren door een erkend deskundige. Dit houdt in dat er na het onderzoek en de verslaggeving een registratie moet gebeuren via het Tracimat webportaal, waarbij alle asbesthoudende materialen strikt moeten worden geïnventariseerd, digitaal geregistreerd en opgevolgd. Onze geregistreerde deskundige stelt het SOP op volgens de richtlijnen van de wettelijke standaardprocedure.

Onze sloopdeskundige levert volgende diensten:

  • Vooronderzoek (opvragen plannen – vergunningen – planstudie)
  • Opmetingen ter plaatse/Inventarisatie
  • Het onderzoek gebeurt ter plaatse en grotendeels destructief. Hierbij worden bepaalde materialen afgebroken en weggehaald om de achterliggende structuren en materialen te kunnen identificeren.
  • Nazicht bestaande asbestinventaris en update
  • Opmaak van het SOP. De inventaris wordt opgemaakt en uitgewerkt aan de hand van de Tracimat sjablonen en documenten. Deze worden aangevuld met beschrijvingen en foto’s. In deze fase worden ook al de stalen geanalyseerd die vermoedelijk asbest bevatten.

Vekmo voorziet in de offerte optioneel ook enkele kernboringen om de dikte en de samenstelling van verhardingen, funderingen en vloerplaten na te gaan.

Fase 2 - Indienen van het SOP ter conformverklaring

Onze sloopdeskundige dient vervolgens het SOP in bij de sloopbeheersorganisatie Tracimat, die het dan conform verklaart. Enkel daarna kan de procedure worden verder gezet. Vandaag is Tracimat de enige erkende sloopbeheersorganisatie in het Vlaams gewest.

Fase 3 - Opvolging van de sloopwerken (facultatief)

De sloopopvolging gebeurt op basis van het conform verklaard SOP. Eens de sloop- en afbraakwerken zijn afgelopen, dient de aannemer dit te melden via het digitaal platform van Tracimat. Ook de breker meldt het ontvangen van het puin via betreffend digitaal platform. Vervolgens kan het sloopattest worden aangevraagd. Het sloopattest wordt afgeleverd nadat de volledige traceerbaarheidsprocedure van Tracimat correct is doorlopen. Het sloopattest garandeert dat de sloop- en afbraakwerken selectief zijn uitgevoerd, waarbij de gevaarlijke afvalstoffen correct verwijderd en afgevoerd werden.

Onze sloopdeskundige kan jou in die laatste fase bijstaan met:

  • Opvragen en nazicht afvoerbonnen asbesthoudende / gevaarlijke materialen
  • Controlebezoeken: 1 x controlebezoek na verwijdering gevaarlijke materialen
  • Opmaak en indienen controleverslag ten behoeve van attest LMRP (brekers maken een onderscheid tussen puin met een hoog- en laagmilieurisicoprofiel (resp. HMRP vs LMRP). Selectief gesloopt puin mét een Tracimat-attest, krijgt de stempel LMRP en kan goedkoper verwerkt worden dan HMRP).

Interesse in onze diensten?

Heb je als bedrijf of overheidsdienst nood aan veiligheids- of bouwcoördinatie, sloopopvolging, bouwtechnische expertises of wil je een opleiding volgen. Beschrijf dan kort je vraag. Onze experten gaan ermee aan de slag en contacteren je zo snel mogelijk met een voorstel of gepast antwoord.

Scroll naar boven