Asbestinventarisatie

Een asbestinventaris is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft.

Opmaak, analyses en inhoud van de inventaris moeten volledig conform zijn met de wettelijke bepalingen, zoals opgenomen in het KB van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

We maken een onderscheid tussen enerzijds visuele of niet-destructieve asbestinventarissen en anderzijds destructieve asbestinventarissen.

Onderscheid niet-destructieve en destructieve asbestinventarissen

Visuele asbestinventaris

Asbestinventarisatie is in heel België verplicht sinds 01/01/1995 voor iedere werkgever die in betreffende gebouwen personeel tewerk stelt. Een niet-destructieve asbestinventaris  voeren we uit in het geval de werkgever zich in orde wil stellen met deze arbeidswetgeving.

Deze inventaris vormt het uitgangspunt voor een beheersprogramma, dat tot doel heeft de blootstelling van zijn/haar werknemers aan asbestvezels zo laag mogelijk te houden. Hierbij wordt enkel onderzoek verricht naar de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw.

Destructieve asbestinventaris

Een destructieve asbestinventaris stellen we op vóór er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of infrastructuur of voor het gesloopt wordt.

Bij een destructieve inventaris wordt aanvullend op de visuele inventarisatie ook gezocht naar ingesloten materialen die tijdens de renovatiewerken of het slopen zouden kunnen vrijkomen.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bepaalde sloop-, ontmantelings- en renovatiewerken is de opmaak van een ‘sloopopvolgingsplan’ verplicht vanaf een bepaald bouwvolume.

Elk sloopopvolgingsplan (SOP) moet een destructieve asbestinventaris bevatten.  Voor het opmaken van een volledig sloopopvolgingsplan kan je uiteraard een beroep doen op Vekmo.

Asbestattest

Sinds 23 november 2022 is een asbestattest in Vlaanderen verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001.

Vanaf 2032 moet iedere eigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbest afbouwbeleid om Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001, in kaart brengen.

Vekmo is een procesgecertificeerde asbestdeskundige inventarisatie die jou kan bijstaan in het opmaken van één of meerdere asbestattesten.

Meer info kan je vinden op: www.asbestattest.vlaanderen

Interesse in onze diensten?

Heb je als bedrijf of overheidsdienst nood aan veiligheids- of bouwcoördinatie, sloopopvolging, bouwtechnische expertises of wil je een opleiding volgen. Beschrijf dan kort je vraag. Onze experten gaan ermee aan de slag en contacteren je zo snel mogelijk met een voorstel of gepast antwoord.

Scroll naar boven