Disclaimer

Algemene voorwaarden

Deze algemene factuurvoorwaarden zijn enkel van toepassing indien en in de mate dat deze niet afwijken van de contractuele bepalingen die zijn overeengekomen tussen de opdrachtgever en de coördinator.

De factuur is integraal betaalbaar binnen de 30 dagen na ontvangst factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat voorafgaandelijk aan het opstellen van de factuur een betalingsaanvraag deint te worden goedgekeurd, dan is de verificatietermijn inbegrepen in de overeengekomen betalingstermijn. Geldige betaling geschiedt door overschrijving op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer op naam van de coördinator met vermelding van de factuurnummer. De inschikkelijkheid waarvan de coördinator op dit punt blijk zou geven, kan niet beschouwd worden als de verzaking aan het recht op betaling binnen de voorziene termijn.

Protesteren van de factuur dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 10 kalenderdagen na factuurdatum. Na deze termijn wordt de schuldvordering definitief en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt het openstaand factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met de nalatigheidsintresten tegen de intrestvoet zoals voorzien in het artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand in handelstransacties.

Daarenboven wordt het openstaand factuurbedrag op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een schadevergoeding voor de invorderingskosten die forfaitair worden begroot op 10% van het openstaand saldo, met een minimum van 125.00 euro en dit is toepassing van artikel 6 van de wet van 2 augustus 2022 op de betalingsachterstand in handelstransacties.

In afwachting van de integrale betaling van de factuur is de coördinator gerechtigd de verdere uitvoering van zijn prestaties op te schorten tot de opdrachtgever de factuur volledig heeft betaald.

Bijkomend heeft de laattijdige betaling van een factuur tot gevolg dat ook alle andere nog niet vervallen facturen automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden, zodat ook deze facturen worden verhoogd met de nalatigheidsintresten en de schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten, zoals hierboven bepaald.

Eventuele geschillen tussen de opdrachtgever en de coördinator die betrekking hebben op deze factuur ressorteren onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg afdeling Hasselt.

 

Vekmo nv
Industrieweg 45
3980 TESSENDERLO

www.vekmo.be
[email protected]

Scroll naar boven